Levante EL MERCANTIL VALENCIANO - 2001
Texto: Panorama


L'obra de Francisca Mompó, a Torrent

La Caixa Rural de Torrent exhibeix fins al proxim 22 de setembre una exposició que arreplega una serie el'obres de l'artista valenciana Francisca Mompó qui ofereix en aquesta ocasió a l'espéctador "un conjunt de creacions que troben inspiració en el genere del cartellisme". L'autora plasma en aquestes peces, totes elles fetes a través de la técnica d'encáustica i mixta, «un ric imaginari iconografic basat en el poder al·legóríc d'objectes i figures, l'exaltació semiótica del signe i la icona, la síntesi associativa entre onirisme, transgressió i llei conpositiva i una meditada construcció de les escenes», segons assenyala l'especialista Christian Parra-Duhalele en el cataleg de l'exposició.

Els quadres constitueixen un punt de trobada de temes i fonts d'inspiració molt diverses, com ara la societat. de consum, la cultura de masses i les avantguardes europees.